راهنمای صدور پروانه
امتیاز شهر ها
سوابق قابل محاسبه
صفحه اصلی

پروانه مطب:

- پروانه مطب مجوزی است که ارائه خدمت پزشکان را در مطب و مؤسسات تشخیصی درمانی شهر مورد نظر مجاز می نماید.
- صدور پروانه مطب توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد.
- تأسیس هر نوع مطب پزشکان، دندانپزشکان و پیراپزشکان پروانه دار رشته های مختلف و تغییر محل آن باید با اجازه سازمان نظام پزشکی محل صورت پذیرد.
- در حال حاضر این سامانه فقط برای گروه پزشکان و دندانپزشکان متقاضی پروانه اشتغال (بجز تبصره 7) فعال می باشد.
- این سامانه در حال حاضر برای رشته های پیراپزشکی(مامایی - گفتاردرمانی - کاردرمانی - بینایی سنجی - شنوایی سنجی - کایروپراکتیک - طب سوزنی و اتباع خارجی) فعال نمی باشد.