راهنمای صدور پروانه
راهنمای صدور امضای الکترونیکی
امتیاز شهر ها
سوابق قابل محاسبه
صفحه اصلی

پروانه اشتغال مطب:

- پروانه اشتغال مطب مجوزی است که ارائه خدمت پزشکان و دندانپزشکان را در مطب و مؤسسات تشخیصی و درمانی یک شهر مجاز می نماید.
- صدور پروانه اشتغال مطب توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد.
- تأسیس و اشتغال مطب پزشکان، دندانپزشکان و دفترکار پیراپزشکان پروانه دار رشته های مختلف و تغییر محل آن ها باید با اجازه سازمان نظام پزشکی محل صورت پذیرد.
- در حال حاضر این سامانه فقط برای گروه پزشکان و دندانپزشکان متقاضی پروانه اشتغال (بجز تبصره 7) فعال می باشد.
- این سامانه در حال حاضر برای رشته ی طب سوزنی فعال نمی باشد.